top of page

We understand that you have a business to run and don’t have the time to oversee every little detail in your fit out or refurbishment.  We pride ourselves on taking the stress out of the project, leaving you free to improve your business.

ขั้นตอนพื้นฐานในกระบวนการเริ่มต้นทำงานของพวกเรา Inthenorth Design:

1.  รับฟังข้อมูล ความต้องการต่างๆ จากลูกค้า (brief, design data, information)  และตัวอย่าง ที่ลูกค้ามี

2. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ วางแผนและกำหนดพื้นที่ ขอบเขตการทำงาน เพื่อใช้ในการออกแบบ

3. ประเมินราคาในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าออกแบบ ค่าก่อสร้าง ค่างานระบบ ฯลฯ บนพื้นฐานของสโคปงาน

4. ประชุมสรุปความต้องการจากทางลูกค้า วางแผนงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของงาน จะดำเนินการลักษณะใด

5. เริ่มออกแบบ เตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า ปรับแก้ไขจนได้ข้อสรุป

6. ลงมือตกแต่งก่อสร้างหรือความคุมงานหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการ บนพื้นฐานของสโคปงานที่ตกลง

bottom of page